Miljö- och kvalitetspolicy

Vi bedriver borrning för energi- och vattenbrunnar, styrd borrning, entreprenad borrning, kärnborrning. All verksamhet och våra produkter måste betraktas som ett uttryck för vår konkurrensförmåga och lönsamhet samt ett villkor för fortsatt framstående position. Vårt rykte bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete, genom våra resurser men framför allt genom vår attityd till att lösa kundens behov.

För att företagets åtaganden gentemot våra kunder och samhället ska kunna uppnås krävs ett stort och medvetet engagemang hos våra medarbetare. Vi arbetar kontinuerligt för att öka kunskapsnivån och medvetenheten hos samtliga medarbetare. Ett led i att uppnå engagemang är att ständigt utvärdera metoder samt rutiner och driva en förbättringsprocess tillsammans med den utveckling och stöd som branschorganisationen GEOTEC ger.

Genom en väl utvecklad miljö-och kvalitetstyrning säkras rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagsledningen ska på ett aktivt sätt bidra till att kunskapen om miljöfrågor i företagets verksamhet hålls på sådan nivå att gällande lagar och krav efter levs.

Alla medarbetare ska ansvara för och delta i arbetet kring miljöfrågor.

Vi strävar efter att vägleda kunderna att välja material och teknik så att produkten och tjänsten kan framställas på ett sådant sätt att en negativ miljöpåverkan minimeras.

Tillsammans med kunder och leverantörer utvecklar och förbättrar vi ständigt vårt miljö-och kvalitetsarbete för att kunna uppfylla kunders och andra intressenters krav, så långt det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.

Vi verkar för att:

  • Uppfylla och helst överträffa de krav som ställs på oss
  • Där det är rimligt och tekniskt möjligt förebygga företagets negativa miljöpåverkan
  • Arbeta med ständiga förbättringar enligt våra fastställda miljömål

2016-12-13

Torgny Svensson  VD